Štyri rady, ako sa vyhnúť studeným radiátorom v byte

[magazin-reality.sme.sk; 20/11/2017; Diana Schniererová ; Zaradenie: Magazin Reality / Bývanie]

Vzduch v radiátoroch a potrubiach môže zdvihnúť náklady až o desať percent.

Každý vykurovací systém si vyžaduje pred začiatkom sezóny revíziu. Či už je to plynový kotol a komín v rodinnom dome, alebo radiátor v paneláku.

Keďže vykurovacia sezóna už prebieha, povinné kontroly by už mali mať domácnosti za sebou.

Niektoré úkony sa dajú dobehnúť aj neskôr. Tu je pár typov, ako sa vyhnúť studeným radiátorom, keď začne teplota vonkajšieho teplomera klesať.

1. V prvom rade je dobré vedieť, že počas celého leta alebo aspoň v čase, keď sa predpokladá začiatok vykurovania, by ste mali nechať termostatické hlavice otvorené na maximum, čiže na piatom stupni. Uľahčíte tak správny nábeh vykurovacej sústavy vo svojom byte, ale aj prípadné neohlásené opravy počas leta.

2. Skontrolujte, či sa na radiátoroch nenachádzajú zhrdzavené miesta. Ak áno, radiátor je lepšie vymeniť. Vyhnete sa tak netesnosti spôsobenej koróziou.

3. Skontrolujte, či vám fungujú regulačné ventily a termostatické hlavice. Ak sa dá hlavica s miernym odporom otvoriť aj zatvoriť, je v poriadku. Ak to tak nie je, poruchu oznámte správcovi bytového domu.

4. Radiátory treba pred vykurovacou sezónou alebo na jej začiatku odvzdušniť. Radiátor treba odvzdušniť, keď nekúri ani pri úplnom otvorení termostatického ventilu, keď hreje len jeho časť, alebo keď v ňom počuť šumenie alebo žblnkotanie. Vzduch v radiátoroch a potrubiach môže zdvihnúť náklady až o desať percent.

Užitočné informácie

Slovenský plynárenský priemysel:

- Zákaznícka linka: 0850/111 363
- Férová linka:        0800/126 076
- Poruchová linka:  0850/111 727

Západoslovenská energetika:

- Zákaznícka linka: 0850/111 555 (v pracovných dňoch od 7.00 do 19.00 h)
- Poruchová linka:  0800/111 567

Ako správne hospodáriť s teplom

Väčšina domácností na Slovensku využíva teplovodné ústredné vykurovanie.
Vzhľadom na neustále zvyšovanie cien energie sú mnohí nútení zamýšľať sa
nad jej úsporou. Overeným a efektívnym spôsobom, ako znížiť spotrebu tepla
a udržať si tepelnú pohodu, je správne používať termoregulačné ventily osadené
funkčnými regulačnými hlavicami. Každý jeden stupeň teploty v miestnosti
navyše znamená zvýšenie nákladov na vykurovanie o 6 %. ...viac...

Revízie plynových spotrebičov

Viete, že za plynové spotrebiče a rozvody zodpovedajú vlastníci? Tušíte, čo môže spôsobiť únik plynu a kto za to bude zodpovedný? Viete, kedy je čas na revíziu? Ak nie, je čas na pripomenutie základných povinností a termínov, ktoré súvisia s rozvodmi plynu, regulačnou sústavou, plynomermi a spotrebičmi.

 

Kontrola rozvodov zemného plynu vyplýva priamo zo zákona. Málokto si uvedomuje, že od hlavného uzáveru plynu preberá zodpovednosť odberateľ. To znamená, že vlastník alebo správca nehnuteľnosti sa musí starať o technický stav rozvodov. Čo všetko spadá pod túto starostlivosť napríklad v bytovom dome? Od hlavného uzáveru prakticky všetko. Čiže všetky potrubia, stupačky, uzávery, odbočky a prípoje a samozrejme, plynomer. Zodpovednosť za tieto súčasti je vo väčšine bytových domovv na pleciach spoločenstva vlastníkov alebo na správcovi. Za plynomerom prechádza táto zodpovednosť na vlastníka bytu. Jednoducho povedané, potrubie za plynomerom, uzáver na spotrebičoch a všetky spotrebiče sú v kompetencii vlastníka bytu.


Ako sa treba starať o rozvody?

O rozvody sa prevažne stará vlastník nehnuteľnosti, spoločenstvo vlastníkov alebo správca. V takomto prípade zodpovedná osoba, napr. správca, objedná revízie v zákonom stanovených lehotách. Revízny technik následne skontroluje spoločné rozvody a taktiež rozvody a spotrebiče v domácnostiach. Ak nájde nedostatky, uvedie ich v revíznej správe. V bytovom dome sa kontroly vykonávajú raz za tri roky, odborná skúška raz za šesť rokov. Kontrola spotrebičov sa má vykonať každoročne.


Kto uhrádza náklady na revízie?

Obvykle sa revízie a odstránenie nedostatkov v spoločných častiach bytového domu hradia z fondu údržby a opráv. Revízie za plynomerom a odstránenie nedostatkov za plynomerom, rovnako ako opravy plynových spotrebičov v domácnosti, si hradí vlastník bytu.

Do akého termínu treba odstrániť nedostatky?

Vetky nedostatky a poruchy je treba odstrániť v termíne, ktorý je udaný v revíznej správe alebo v posudku. Akékoľvek opravy a údržbárske práce má vykonať iba osoba s požadovaným oprávnením. Preto sa nepokúšajte sami riešiť unikajúci plyn alebo zmeniť rozvody za sporákom, či bojlerom. Mnohé bytovky majú vlastnú kotolňu, pri ktorej treba dbať na dobrý technický stav kotla, vykurovacieho zariadenia ako aj komínového telesa. Pri poruchách rozvodov alebo plynových spotrebičov totiž nehrozí iba vyššia spotreba, ale aj riziko výbuchu plynu a ohrozenie zdravia, či dokonca života. Škody spôsobené neodbornou manipuláciou alebo zlým technickým stavom bývajú často veľmi rozsiahle.


Na čo by mali dbať vlastníci rodinných domov?

Zákon je benevolentnejší pri stanovení zodpovednosti vlastníkov rodinných domov. No škody sa im nevyhýbajú. Preto je nanajvýš vhodné zabezpečiť rovnakú starostlivosť o rozvody, spotrebiče, kotol, či komín v pravidelných intervaloch. Zlý stav vykurovacieho telesa alebo komína sa najčastejšie podpíše pod vznik požiaru v rodinnom dome. Ak vykurujete plynom, treba si dať do kalendára pripomienku na kontrolu komína raz za pol roka. Ak máte komín s vložkou, stačí aj raz za rok. No a druhú pripomienku si dajte na kontrolu kotla alebo iného plynového zariadenie. Najlepším termínom podľa revíznych technikov je obdobie pred, alebo po skončení vykurovacej sezóny. Detailné informácie o pravidelnej kontrole kotlov v závislosti od menovitého výkonu kotla nájdete v prílohe č. 1 Zákona č. 17/2007 Z. z. Lehoty čistenia a kontroly komína sú dané Vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 401/2007 Z. z. Na záver ešte jedno upozornenie. Zanedbávanie revízií, opráv a údržby môže mať vplyv na nevyplatenie poistného plnenia. Má však aj trestnoprávne dôsledky. Riziko ohrozenia vlastného zdravia a života, alebo zdravia a života svojich blízkych, či susedov, ako aj riziko väzenia je snáď dobrým motívom na skontrolovanie plynových rozvodov a spotrebičov. A ako ste na tom vy?

Povinnosti pri prestavbe bytu

Aké povinnosti vám vyplývajú z prestavby bytu?

[Žilinský večerník; 42/2016; 18/10/2016; s.: 16; Terézia Petrova ; Zaradenie: PRÁVNA PORADŇA]

PRÁVNA PORADŇA Žilinského večerníka

"Boom" v oblasti zmien úrokových sadzieb bánk spravidla nezasahuje len trh s nehnuteľnosťami, ale prispieva i k tomu, že ľudia chcú zlepšiť svoje aktuálne bývanie a vo veľkom realizujú rekonštrukcie svojich domov či bytov. V dnešnom článku sa preto zameriame na zákonné povinnosti stavebníkov pri výkone stavebných úprav v byte.

Vlastníci bytov ako spoloční obyvatelia jedného bytového domu sú v rámci vzájomného harmonického spolunažívania povinní rešpektovať jeden druhého a neobmedzovať sa neprimeranými zásahmi. Aj preto je pri stavebných prácach v byte, prípadne jeho rozsiahlejšej rekonštrukcii potrebné dodržiavať nielen mnohé zákonné povinnosti, ale i určité štandardy slušného správania.

Ešte predtým, než sa vôbec pustíte do začatia prác vo vašom byte, je nutné si ustáliť, či si plánované stavebné úpravy budú vyžadovať stavebné povolenie alebo bude stačiť len jednoduché ohlásenie príslušnému stavebnému úradu, prípadne nebude potrebné ani ohlásenie, ani stavebné povolenie. Odpoveď na túto otázku je potrebné hľadať v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon). Určité povinnosti vyplývajú vlastníkom bytov aj zo zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Ohlásenie ani stavebné povolenie sa nevyžadujú pri udržiavacích prácach, pri ktorých nie je predpísané ohlásenie. Ide napríklad o opravy alebo výmeny nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, dverí, maliarske a natieračské práce, výmeny vnútorného zariadenia (napr. kuchynská linka, sanita) a pod.

V zmysle Stavebného zákona sa ohlásenie stavebnému úradu vyžaduje pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad bytového domu, nezasahuje sa do nosných konštrukcií bytového domu, nemení sa spôsob užívania bytu a neohrozuje sa stabilita bytového domu (napr. búracie práce vnútorných priečok, ktoré však nezasahujú do nosnej konštrukcie stavby a pod.).

Vo všetkých ostatných prípadoch (napr. zasklenie lodžie, výmena okien, ak sa mení ich veľkosť a pod.) budete potrebovať stavebné povolenie. Pokiaľ si nie ste istí, či úpravy, ktoré chcete vykonať, podliehajú ohláseniu alebo stavebnému povoleniu, je najlepšie sa obrátiť na príslušný stavebný úrad, ktorý by vás mal v tejto veci usmerniť. Stavebnému úradu totiž nič nebráni v tom, aby rozhodol, že pri niektorých stavebných úpravách ohlásenie nestačí a je potrebné stavebné povolenie.

V prípade, ak plánujete stavebné úpravy, ktorými by ste mohli potenciálne ohroziť alebo rušiť ostatných vlastníkov bytov v neprimeranom rozsahu alebo by sa tým menil vzhľad bytového domu, je potrebné si vopred vyžiadať aj súhlas väčšiny vlastníkov bytov v dome. Táto povinnosť vyplýva vlastníkom bytov z ustanovenia § 11 ods. 4 zák. č. 182/1993 Z. z. Pokiaľ ide o stavebné úpravy, ktorými by sa zasahovalo do nosnej konštrukcie bytového domu, je k žiadosti o stavebné povolenie súčasne potrebné pripojiť aj posudok statika, ktorý plánované stavebné úpravy posúdi nielen z pohľadu ich zásahu do konštrukcie konkrétneho bytu, ale aj bytového domu ako celku. Ak sú splnené všetky zákonné predpoklady, je možné ohlásiť stavebné úpravy príslušnému stavebnému úradu, resp. požiadať o stavebné povolenie. Mestá a obce majú spravidla pre také prípady k dispozícii pre občanov formuláre, ktoré súčasne špecifikujú, aké doklady máte k žiadosti alebo ohláseniu pripojiť.

Ak máte stavebné úpravy v byte schválené zo strany stavebného úradu, v rámci ďalšieho postupu by ste mali plánované práce oznámiť aj svojim susedom, najlepšie formou vývesky na obvyklom mieste v bytovom dome, ktoré je ľahko prístupné jeho obyvateľom. V oznámení je vhodné požiadať susedov o zhovievavosť a trpezlivosť, prípadne spolu s oznámením vyvesiť aj fotokópiu stavebného povolenia alebo ohlásenia. Je tiež žiaduce uviesť časový údaj o plánovanom čase začatia a ukončenia prác.

K zachovaniu dobrých susedských vzťahov nemenej pomáha aj rešpektovanie ostatných spoluvlastníkov tým, že budete počas prestavby udržiavať čistotu v bytovom dome (pravidelne upratovať špinu a stavebnú sutinu, ktorá môže pri prácach vzniknúť), neskladovať stavebný materiál v spoločných priestoroch, zabezpečovať priebežný odvoz a likvidáciu odpadu (nevyhadzovať stavebný odpad ani iný nadrozmerný odpad do kontajnerového stojiska), neprevážať ťažký náklad vo výťahu, ktorý je určený na prevoz osôb, vykonávať hlučné práce (vŕtanie, brúsenie a pod.) len v určených hodinách počas pracovných dní a pod.

Hoci je s prestavbou bytu spojených množstvo zákonných povinností, ich nedodržanie sa nemusí vyplatiť a stavebný úrad môže takému stavebníkovi uložiť "mastnú" pokutu.

Mgr. Terézia Petrova, advokátsky koncipient HADBÁBNA & spol., advokátska kancelária, s. r. o. ---

Doplnkové informácie